ביטוח מקצועי למהנדסים ואדריכלים בתנאי שפי

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

הרחבות פוליסת ביטוח מקצועי למהנדסים ואדריכלים בתנאי שפי של איילון חברה לביטוח

אירגון המהנדסים והאדריכלים העצמאים בע"מ אשר בבעלותו סוכנות הביטוח שפי למקצועות ההנדסה והאדריכלות בע"מ, התקשר עם איילון חברה לביטוח לצורך בנייתה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית יחודית, המתאימה לצרכי ענפי ההנדסה והאדריכלות. הפוליסה כוללת הרחבות רבות אשר אינם קיימות בחברות המתחרות.

במאמר זה אציג את מקרה הביטוח ההרחבות והחריגים של פוליסה זו:

מקרה הביטוח: היפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב שמקורו במעשה או מחדל, רשלנות בטעות שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו, בתנאי מפורש שאירע בתוך תקופת הביטוח, או לאחר התאריך הרטרואקטיבי.

הרחבות פוליסה לביטוח המקצועי:

 • אחריות המבוטח עבור אחרים – אחריות המבוטח הנובעת ממחדליו של סוכנו, מורשו או נציגו של המבוטח.
 • הודעה על תביעה – הודעה שנמסרה באיחור לפוליסת אחריות מקצועית תחשב כהודעה שנמסרה על פי תנאי הפוליסה.
 • חריגה מסמכות – הביטוח המקצועי מורחב לכסות את המבוטח בגין חריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו ע"י האחר.
 • היפר סודיות – הביטוח המקצועי מורחב לכסות תביעות כנגד המבוטח הנובעות מהיפר חובת הסודיות.
 • סעיף פעילות בחו"ל – הרחבת כיסוי לחו"ל תיכנס לתוקף כאשר צוינו שמות המדינות בדף הפוליסה.
 • מרמה ואי יושר – הביטוח המקצועי מכסה את אחריות המבוטח מכל מעשה או מחדל של כל אדם לרבות מי שמועסק או היה מועסק על ידו בקשר עם מעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, מעילה וכד'.
 • אובדן מסמכים – הביטוח המקצועי מורחב לכסות את המבוטח בגין נזק שנגרם עקב אובדן מסמכים ודיסקטים.
 • שותפים נכנסים – הביטוח המקצועי מורחב לכסות שותפים יוצאים ונכנסים כפוף להגדרות תנאי הפוליסה.
 • הגנה בהליכים פליליים – הביטוח המקצועי מורחב לכסות גם הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 • תקופת גילוי – הרחבה זו מגנה על המבוטח אם חברת הביטוח תבטל את הפוליסה, או תסרב לחדש את הביטוח המקצועי, או תדרוש בעט החידוש הגדלת פרמיה מעבר לנדרש.יורחב הכיסוי לפי דרישת המבוטח ויכלול שיפוי בגין תביעות שתוגשנה נגד המבוטח לראשונה במשך תקופה של עד 6 חודשים לאחר תום פוליסת הביטוח המקצועי.
 • כיסוי לאחר הפסקת פעילות (run off) – מדובר על הנחה הנצברת מתשלום הפרמיה לשם רכישת כיסוי לתקופת ה-run off, ככול שהמבוטח מתמיד ברצף הביטוחי בביטוח המקצועי, ההנחה גדלה.  

סייגים לביטוח מקצועי למהנדסים ואדריכלים בתנאי שפי:

חברת הביטוח לא תהיה אחראית בגין הביטוח המקצועי:

 • תביעה הנובעת ממעשה זדון פלילי, אי יושר, פשע, תרמית, חריגה מסמכות ביודעין שנעשה ע"י אחד הבעלים או אחד מהשותפים או המנהל הכללי של המבוטח.
 • בגין מעשה או מחדל של המבוטח תוך הפרה ביודעין של הדין.
 • כל אירוע שקדם למועד תחילת הביטוח, ואשר המבוטח ידע בעת הגשת הצעת הביטוח כי מקרה זה עלול לשמש עילה להגשת תביעה.
 • תביעה הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם מחוץ למדינת ישראל.
 • פעילות המבוטח עם אנרגיה אטומית וגרעינית.
 • חבות שנגרמה על ידי מלחמה, פלישה פעולת איבה פעולות חבלה וטרור, וכו'.
 • הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לשם תיקון או השבה לקדמות של העבודה עצמה.
 • חבות בגין זיהום אויר או של מים או קרקע.
 • כל חבות הנובעת מעיסוקו של המבוטח כנושא משרה.
 • ערבות אישית.
 • קנסות, פיצויים כלשהם.
 • תביעה הנובעת מייעוץ בקשר עם התקנת או הגדרת מערכת מחשוב.
 • תביעה הקשורה לשיטת הבניה פל-קל.
 • פגיעה גופנית, מוות או מחלה הניגרמים לעובדי המבוטח.
 • אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמיגה בלוח זמנים מצד המבוטח.
 • אובדן או נזק לניירות ערך, כספים המחאות, המופקת בנאמנות אצל המבוטח.
 • חבות הנובעת כתוצאה או בקשר עם אסבסט.

לפני רכישת פוליסת ביטוח מקצועי למהנדסים ואדריכלים יש להתייעץ עם בעל מקצוע מומחה בתחום הנ"ל, מדובר על פוליסה מאוד מורכבת עם הרחבות רבות הניתנות להתאמה.

דירוג:

/ 5.

לשיחת ייעוץ והצעת מחיר​
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן